المنت سماوری پلان

المنت سماوری پلان

به صورت گرد و دو پایه عمود همراه عایق نسوز با توان 1000 و 2000 با کیفیت های مختلف موجود می باشد. ایرانی- چینی-ایتالیا. مدل ایتالیایی این المنت در صورت بدون آب ماندن نمی سوزد. با توجه به کیفیت استیل درز باز نمی کند.

المنت های سماور یا کتری های برقی از نظر اندازه و توان المنت دارای تنوع می باشند.از انواع پر استفاده المنت های سماوری می توان به پلان و جاوید و کتری برقی اشاره کرد.

المنت های سماوری برای جوش آوردن آب درون کتری , سماور و یا سینی های مخصوص گرم کردن غذا (بن ماری) تولید می شوند.

با توجه به شرایط سخت کاری المنت (هیتر) های سماوری (کارکرد در دمای جوش مایعات) , کیفیت مواد بکار رفته در ساخت المنت های سماوری و استفاده از دستگاه های مدرن ساخت المنت می تواند نقش مهمی در عمر مفید المنت های سماوری بازی کند.

در دو وات 1000 و 2000 تولید داخل ( ایرانی ) و فابریک ایتالیا موجود است.